Tiszatardos község képviselő testületének 3/2018 (III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 03. 07

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 143.§ (4) bekezdés f./ pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a.) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alpolgármesterre.

2.§


(1) A Képviselő-testület tagját testületi munkájáért tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 38.650,- Ft, (azaz harmincnyolcezer-hatszázötven forint/hó).


(2) A Képviselő-testület bizottságának tagját, elnökét a bizottságban kifejtett tevékenységéért, az (1) bekezdésben meghatározott díjazáson túl további tiszteletdíj nem illeti meg.

3.§


(1) A Képviselőtestület tagja tiszteletdíjával szabadon rendelkezik, tiszteletdíjáról az önkormányzati képviselőtestülethez címzett írásos nyilatkozattal bármikor lemondhat.


  (2) A Képviselőtestület évente, a költségvetési rendelet megalkotásakor a tiszteletdíj mértékét felülvizsgálhatja.


   (3) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hó 5. napjáig, a képviselő által megadott bankszámlára kell utalni.

4.§


      (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet.
Varga Sándor                                                    Dr. Kovács Zoltán

polgármester                                                             jegyző