Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (III.20.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01 - 2018. 04. 02

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §


A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet  1. melléklete lép.


3. §


E rendelet 2018. április hó 1-én lép hatályba és 2018. április hó 2-án hatályát veszti.


Uppony, 2018. március hó 20.Balogh Béla sk.                                                                                   Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                jegyző


Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetve 2018. március hó 20-án

 Antal Mária sk.

jegyző


6/2018.(III.20.) önkormányzati rendelet

1. számú melléklete1.) Az Uppony Községi Önkormányzat által szociális alapszolgáltatásként biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának összege: 750.-forint/nap


2.) Az egy ebéd előállításának nyersanyagköltsége (norma) 350.-forint.


3.) A személyi térítési díj megállapításához az önkormányzat által biztosított – az ellátott jövedelmétől függő - kedvezmény mértéke.Ellátott jövedelme

(forint/hó)


Az önkormányzat által biztosított kedvezmény mértéke az intézményi térítési díj százalékában

                0        -  40.000.-forintig

85

40.001 – 50.000.-forintig

75

50.001 – 60.000.-forintig

65

60.001 – 70.000.-forintig

55

70.001 – 80.000.-forintig

45

80.001 – 90.000.-forintig

35

90.001 –100.000.-forintig

30

           100.001 – 110.000.-forintig

25

           110.001.-forinttól

20Uppony, 2018. március hó 20.
Balogh Béla sk.                                                                                 Antal Mária sk.

 polgármester                                                                                            jegyző