Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (VI.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.01.)számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25 - 2019. 06. 26

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendeletének  módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az  Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről  szóló 4/2019.(III.01.)számú rendelet ( a továbbiakban Rendelet)  2. § -ában  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  53.395.399,- finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 111.101.647,- forintra módosítja.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 117.735.506,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 117.735.506,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

25.624.050      forint személyi juttatás,

  3.919.239      forint munkaadói járulék,

20.181.655      forint dologi kiadás,

  1.550.000      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  4.698.998      forint egyéb működési célú kiadás,

52.944.118      forint beruházási  kiadás,

  2.183.587      forint felújítási kiadás,

                0      forint egyéb felhalmozási kiadás,

  6.633.859      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2. számú mellékletei szerint állapítja meg, melyek a Rendelet 1., 2. melléklete helyébe lépnek.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Mellékletek