Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (III.20.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2018. 04. 20 - 2019. 12. 12

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Uppony Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 3622 Uppony, Kossuth utca 83.

(3) Az önkormányzati jogköröket gyakorló testület megnevezése: Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testülete

(4) Az önkormányzat weblapjának címe: www.uppony.hu

(5) Az önkormányzat működése Uppony község közigazgatási területére terjed ki

(6) Az önkormányzat bélyegzői:

 a) Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “Községi Önkormányzat Uppony” felirattal,

 b) A polgármester kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “Polgármester Uppony” felirattal


II. Fejezet

A képviselő-testület működése


A képviselő-testület

2. §

A képviselő-testület választott tagjainak száma 5 fő (polgármesterrel együtt). A választott képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.


A Képviselő-testület feladatai és hatásköre

3. §

(1) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelező feladatain kívül saját bevételi forrása terhére, egyedi döntés alapján önként vállalt feladatokat is ellát.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő testület által átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör címzettje köteles évente egy alkalommal a képviselő-testületnek beszámolni.


A képviselő jogállása

4. §

(1) A települési képviselő köteles:

a) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van;

b) a képviselő-testület vagy bizottság megbízásából történő eljárásról a következő ülésen beszámolni.

(2 Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönthet a bizottsági tagság megszüntetéséről.

(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. Az írásban benyújtott kezdeményezést a képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megtárgyalni.

(4)  Amennyiben a képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület bármely képviselő indítványára a mulasztó képviselőt figyelmeztetésben részesíti.


A Képviselő-testület munkaterve

6. §

(1) A képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet az előre látható feladatok meghatározására éves időtartamra kell elkészíteni. A munkatervet a jegyző állítja össze,  és azt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet

a) a bizottság,

b) a jegyző,

c) a képviselő,

d) a közszolgáltatást végző szerv vezetője,

(3) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállítása során nem vették figyelembe.

(4) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést.

(5) A munkatervnek tartalmazni kell

a) a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét,

c) a közmeghallgatás időpontját.


A képviselő-testület ülése és összehívásának rendje

7. §

(1) A képviselő-testület évente 6 rendes ülést tart, míg szükség szerint rendkívüli ülés is összehívható a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint.

 (2) Az ülések helye általában az Önkormányzat székhelye, de kihelyezett ülés esetében a meghívóban közölt hely.

(3) A képviselő-testület valamennyi típusú ülését a polgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve a polgármester tartós akadályozatása esetén az alpolgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(4) Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik. A meghívót az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban kell a képviselők részére megküldeni. Az írásbeli meghívót az ülés összehívására jogosult írja alá.

(5) Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell:

     - az ülés helyét és kezdésének időpontját,

     - a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők neveit.

(6) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell a tárgyalni kívánt napirendi pontok előterjesztéseit, határozati javaslatait, illetve azon írásos anyagokat, amelyek a legeredményesebb döntés meghozatalához segítséget nyújtanak.

(7) Rendkívüli ülés esetében az ülés összehívása szóbeli értesítés útján vagy távbeszélőn keresztül is történhet.

(8)  Az ülés időpontjáról a község lakosságát az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább 5 nappal a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett és az önkormányzat honlapján közzétett meghívóval a jegyző értesíti. Szóbeli értesítés útján vagy távbeszélőn keresztül összehívott rendkívüli ülés esetén az összehívással egyidejűleg kell a kifüggesztést és a közzétételt megtenni.

(9) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a Hivatal napirenddel érintett ügyintézőjét

b) a napirendi ponthoz kapcsolódóan felkért szakértőket,

c) akiket a polgármester, a képviselő-testület indokoltnak tart,

d) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit.

(10) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni.


Az ülés vezetése

8. §

(1)  A polgármester akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű  tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök hívja össze és vezeti. 

(2)  A polgármester ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése;

b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, az ülésről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a képviselő-testület tájékoztatása;

c) napirendi javaslat előterjesztése;

d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben, javaslat a szó megtagadására.

e) a szó megvonása

f) az ülés rendjének biztosítása

g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására;

h) a Szabályzat rendelkezéseinek betartása és betartatása;

i) szavaztatás;

j) a szavazás eredményének megállapítása.

(3)  A polgármester rendre utasíthatja azt a felszólalót, aki eltért a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, az üléshez méltatlan magatartás tanúsít.

(4)  A polgármester egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit másodszor utasít rendre.

(5)  Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, a polgármester javaslatot tehet az ülés meghatározott időre történő félbeszakítására.


A tanácskozás rendje

9. §

(1) Az ülés napirendjéről vita nélkül a képviselő-testület határoz.

(2) A képviselő-testület olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre vehet, melyre tekintettel a képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne. A napirendre vétel önálló napirendi pontként történik.

(3) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslat felől a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) A hozzászólás a jelentkezések  sorrendjében történik.

(5) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.

(6)  A jegyző köteles jelezni a jogszabálysértő döntéseket, működést. Amennyiben a jegyző ilyen jelzést kíván tenni, a szót meg kell adni neki.


Előterjesztés

10. §

(1) A Képviselő-testület napirendi pontjának előterjesztője

a) polgármester

b) bizottság

c) képviselő

d) jegyző

e) a polgármester által felkért más személy lehet.

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója, törvényességéért a jegyző a felelős. Az előterjesztő az előkészítés során, a lehetőségekhez képest köteles megismerni és figyelembe venni a lakosság, a napirend témájában érintett szervek és szervezetek véleményét, javaslatát.

(3) Az előterjesztés készülhet írásban illetőleg a testületi ülésen szóban is előadható. Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az előterjesztés megnevezését;

b) az előterjesztés készítőjét;

c) az előterjesztés tárgyát;

d) az előzetes véleményezés megtörténtét;

e) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét;

f) a határidőt, a végrehajtásért felelős megnevezését.

(4) Tájékoztató-jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.

(5) Végrehajtásért felelősként a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Hivatal ügyintézője, a bizottság elnöke,  vagy képviselő jelölhető meg.

(6) Az előterjesztést az ülést megelőző 8 nappal a jegyzőnek meg kell küldeni. E nélkül az előterjesztés az ülésen nem tűzhető napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek.

(7) A képviselők számára az ülésre szóló meghívóval együtt kell kézbesíteni az előterjesztéseket.

                          

A szavazás

11. §

(1) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást elrendelni.

(2) A képviselő-testület a döntéseit kézfelemeléssel hozza.

 (3) Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges a Mötv-ben megfogalmazottakon kívül:

a) fegyelmi eljárás megindítása

b) fegyelmi büntetés kiszabása

c) kitűntetés adományozása esetén.

(4) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor jogszabály azt kötelező jelleggel előírja A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet amennyiben azt legalább 3 képviselő kezdeményezi.

(5) Titkos szavazás során a technikai eszközök biztosításáról a jegyző gondoskodik. A szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata. A bizottság elnöke a titkos szavazás eredményéről tájékoztatja a testületet.

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját,

b) a képviselő-testület jelen lévő tagjainak nevét,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz.

(8) A polgármester, illetve a képviselők egynegyede indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(9) Név szerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel szavaznak.

(10) A névszerinti szavazásról készült listát a polgármester és a jegyző írja alá, és a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


A Képviselő-testület döntései, azok közzététele

12. §


(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

(2)  A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a polgármesteri tájékoztatóról, ügyrendi kérdésekről, továbbá képviselői kérdésekre adott válaszokról.


A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

13. §

A Képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek az Mötv 52.§ (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a bejelentéseket, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét.

                                                

A közmeghallgatás

14. §

 (1) A Képviselő-testület közmeghallgatást tart a munkatervében meghatározott hónapban.

(2) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.


Lakossági fórum

       15. § 

(1) A Képviselő-testület a közmeghallgatás napján évente falugyűlést tart, ahol a polgármester tájékoztatást ad a lakosság részére a legfontosabb helyi közigazgatás politikai kérdésekről.

(2) A Képviselő-testület dönt a lakossági fórum és a falugyűlés helyéről és időpontjáról.

(3) A lakossági fórum és a falugyűlés helyéről és időpontjáról a lakosságot legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.

(4) A lakossági fórumról és a falugyűlésről jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik.


III. Fejezet

Az önkormányzat szervei, jogállása, feladatai


A polgármester, alpolgármester

16. §

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 9.00-16.00 óráig.

(3) A polgármester öt napon túl terjedő szabadsága kiadását a képviselő testülettől a szabadság megkezdése előtt kéri, öt napot meg nem haladó szabadságának felhasználásáról a következő ülésen kell bejelentést tennie. A polgármester szabadságát az alpolgármester követi  figyelemmel.

17. §

A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.


Állandó bizottság

18. §

(1) A képviselő-testület  állandó jelleggel működő bizottságként Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselő tagból áll.

(3) Az Ügyrendi Bizottság személyi összetételét a 3. függelék tartalmazza.

(4) Az Ügyrendi Bizottság feladata:

a) a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,

b) a titkos szavazás lebonyolítása

c)  összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok                                                                        

d)  méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátása.


Ideiglenes bizottság

19. §

(1) A Képviselő-testület  ideiglenes  (ad hoc) bizottságot  hozhat létre, melynek feladatát és létszámát esetenként  határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.


A jegyző

20. §

(1) A Képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.                                             

(2) A jegyzőt a jegyzői tisztség betöltetlensége, tartós – legalább 30 napot meghaladó  –  akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti, a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, továbbá tartós – legalább 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén  megfelelő szakképzettséggel rendelkező köztisztviselő helyettesíti.


A Képviselő-testület hivatala

21. §

(1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkört Uppony Község Önkormányzata, Sáta Község Önkormányzata és Uppony Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a képviselő-testület külön döntésében határozza meg.Társulások

22. § 

(1) Az Önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket.

(2)Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testület külön megállapodásban rögzíti.

(3) Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:     

a) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása 

b) Csokvaományi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás

c) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.

(4) A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.


IV. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

23. §

(1)A Képviselő-testület gazdálkodását a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.


V. Fejezet

Záró rendelkezések

24. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet.     

    

Balogh Béla sk.                                                                                           Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                            jegyző
1. melléklet az  5/2018.(III.20.) önkormányzati rendelethez


A Képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke


1. Munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett.

2. Települési támogatás megállapítása önkormányzati rendelet szerint

3. Egyes jogi személyek számára engedélyezheti az Önkormányzat címerének használatát

4. A közterület használatára vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök                               2. melléklet az 5/2018.(III.20.) önkormányzati rendelethez


A Képviselő-testületnek a társulásokra átruházott hatáskörök jegyzéke

I. Ózd Kistérség Többcélú Társulása

1. Szociális szolgáltatások és ellátások:

a./ Házi segítségnyújtás biztosítása ( 63. §)

b./ Családsegítés biztosítása (Szt. 64.§)

c./ Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása (Szt.65/A. §)

d./ Támogató szolgálat működtetése (Szt. 65/C.§)

e./ Nappali ellátás biztosítása (Szt. 65/F.§)

f./ Ápolást, gondozást nyújtása idősek otthonában (Szt. 68.§ (1)-(2))

g./ Átmeneti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és átmenti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére (Szt. 84. § (1)-(2))

                   2.  Gyermekjóléti alapellátás:

a./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 38. §. 39. § 40.§. § (1)-(2) 40/A §)

b./ Bölcsődei ellátás biztosítása (Gyvt. 42. §)

II. Csokvaományi  Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás

  1. Egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelési időn kívüli orvosi ügyeleti tevékenység ellátása
  1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzat Társulás
  1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-37/A. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök ellátása
1. függelék az 5/2018.(III.20.)  önkormányzati rendelethez 


A Képviselő-testület tagjainak felsorolása


  1. Balogh Béla
  2. Borotvás Gábor László
  3. Babicsné Fodor Mária
  4. Kriston Bodnár Tibor
  5. Oravecz Csabáné
2. függelék az 5/2018.(III.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása


Kód száma


Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

031030

Közterület rendjének fenntartása

041231

Rövid tartalmú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program –téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

045160

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

064010

Közvilágítás

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság–egészségügyi gondozás

081043

Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051

Szociális étkeztetés

107055

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei


Uppony, 2018. március hó 20.                                                                                                       


Balogh Béla sk.                                                                                                    Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                                    jegyző3. függelék az 5/2018.(III.20.) önkormányzati rendelethez


Az Ügyrendi Bizottság személyi összetétele


Babicsné Fodor Mária

Kriston Bodnár Tibor

Oravecz Csabáné
Záradék:


Rendelet kihirdetve 2018. mácius hó 20-án.


Uppony, 2018.  március 20.


Antal Mária sk.

jegyző