Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (X.22..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 23

Uppony     Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont szerinti  támogatási kiírásban kapott felhatalmazás alapján a szociális célú tüzelőanyag  támogatás helyi szabályairól az  alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

  1. §

(1) E rendelet célja, hogy  az Uppony településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, egyszeri tüzelőanyag támogatásra, meghatározza a   jogosultság feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Uppony  közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel, tartózkodási  hellyel  rendelkező állampolgárokra.

A támogatás elbírálásának  feltételei

2. §

(1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 erdei köbméter szociális tüzelőanyag juttatásban részesíti tűzifa formájában.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki életvitelszerűen a településen él és aki a kérelem benyújtásának időpontjában:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendeletének  4. § (1) bekezdés a), 5. §, és 6. § alapján lakhatási támogatás keretében települési támogatásra jogosult,

           d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény   

           19-21. §-a alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és a 67/A §.           

           alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

e) ahol a  kérelem benyújtását megelőző havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg ea)  a  családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 360%-át,

eb) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.

 (3) A tüzelőanyag  támogatás ugyanazon lakott ingatlanra több család  esetén, több jogosultnak is  megállapítható, amennyiben az ingatlanban több család él egy lakcímen, de elkülönül lakrészben.

3. §

(1) Nem jogosult szociális tüzelőanyag juttatásra  – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem állapítható meg.

(3) A tüzelőanyag  támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.

A támogatás igénylésének feltételei

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványnak a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltségéhez történő benyújtásával indul.

(2) A kérelmet legkésőbb 2020 . november 30. . napjáig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2020. december 11.   napjáig dönt.

(4) A tüzelőanyag juttatás átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §

  1. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális tűzifa támogatás helyi Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tüzifa szabályairól szóló   13/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete.