Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 05 - 2018. 05. 06

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2017. évi költségvetési rendelet 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  66.251.041-forintra, finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 73.027.310,- forintra módosítja

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 73.913.392,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 73.913.392,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

30.516.776      forint személyi juttatás,

  5.128.533      forint munkaadói járulék,

18.811.761      forint dologi kiadás,

  4.383.520      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  7.497.554      forint egyéb működési célú kiadás,

  4.983.094      forint beruházási  kiadás,

  1.686.072      forint felújítási kiadás,

       20.000      forint egyéb felhalmozási kiadás,

     886.082      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., és 2. számú mellékletei szerint állapítja meg.

3. §

(1) E rendelet 2018. május hó 5. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

  Balogh Béla sk.                                                                                               Antal Mária  sk.

 polgármester                                                                                                              jegyző 

Z á r a d é k :   

A rendelet kihirdetve 2018. április hó 27-én.

Uppony, 2018.  április hó 27.                                                                 Antal Mária jegyző sk.

Mellékletek