Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VIII.27..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.02.).számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 28 - 2020. 08. 29

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének szóló 2/2020. (III.02.) számú rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  6.717.253,- finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 47.454.979,- forintra módosítja.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 11.245.628,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 42.926.604,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


18.130.779     forint személyi juttatás,

  3.187.500     forint munkaadói járulék,

19.206.599     forint dologi kiadás,

  1.580.000      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  4.213.949     forint egyéb működési célú kiadás,

  1.036.152      forint beruházási kiadás

  0                    forint felújítási kiadás

     100.000      forint egyéb felhalmozási kiadás,

  6.717.253      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2. számú mellékletei szerint állapítja meg, melyek a Rendelet 1., 2. melléklete helyébe lépnek.

3. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.