Tiszatardos község képviselő testületének 7/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 31 - 2020. 10. 31

Tiszatardos község képviselő testületének 7/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról1

2020.10.31.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekedzés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 107 189 576- Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 140 998 275 -Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 33 808 699 - Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét - - Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 140 998 275 - Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 140 998 275- Ft-ban
állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (7) Az önkormányzat a kiadások előirányzatok között a tartalék összegét 10 219 831 Ft-ban állapítja meg.”

3. § A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6,7, mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,2.1.,2.2.,3.,4., mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 1. napjával.