Tiszatardos község képviselő testületének 8/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 14 - 2020. 11. 15

Tiszatardos község képviselő testületének 8/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.11.14.

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró
állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-védelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,
Budapest Főváros Kormányhivatala,
honvédelemért felelős miniszter,
kulturális örökség védelméért felelős miniszter,
vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat;
a szomszédos települések Önkormányzatai,
valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló5/2019. (IV.2.) sz. önkormányzati rendeletszerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszatardos Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

4/2013.(III.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) melléklete kiegészül az e rendelet 1.sz. mellékletét képző SZ-3 jelű szabályozási tervlappal.

2. § A HÉSZ 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A rendelet területi hatálya TISZATARDOS község belterületén az 1–es és 2-es számú tömbök valamint a község külterületén a 3-as számú tömb területére terjed ki.

3. § A HÉSZ 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (övezetekre) tagozódnak:

Beépítésre szánt területek építési övezetei a tervezési területen
Lakóterületek övezetei
Lf-1 nagytelkes falusias lakóterület övezete
Gazdasági területek övezetei
Gksz Kereskedelmi szolgáltatói gazdasági területek övezete
Gip Ipari gazdasági terület
Beépítésre nem szánt területek övezetei:
Vízgazdálkodási területek övezetei
V-1 árok, csatorna
Zöldterületek övezetei:
Zkp-v védett zöldterület-közpark
Mezőgazdasági terület övezetei:
Má-1 extenzív használatú általános mezőgazdasági terület
Természetközeli terület övezete:
Tk természetközeli terület
Közlekedési területek övezetei
KÖu-3 közúti közlekedési terület övezete – országos mellékút
KÖu-5 közúti közlekedési terület övezete – lakóutca, kiszolgálóút

4. § A HÉSZ a következő 14/A. §-al egészül ki:

Z jelű zöldterület övezetek

14/A. § (1) Zöldterület övezetei:

Zkp-v védett zöldterület-közpark
(2) Védett zöldterület-közpark területen az alábbi előírásokat be kell tartani:
Az övezetben:
- a gépkocsik tárolása nem megengedett;
- közlekedési sáv csak gyalogos forgalom céljára alakítható ki, kivéve a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó közlekedési területeket;
- szilárd útburkolat nem létesíthető, kivéve a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó közlekedési területeket;
- kizárólag a vízügyi és természetvédelmi kezelést és kutatást szolgáló épületek és létesítmények helyezhetőek el;
- a megengedett legnagyobb beépítettség: 0,5%;
- a legkisebb zöldfelület mértéke: 99%;
- bármilyen tevékenységet végezni csak a területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási tervben szereplő előírások figyelembevétele mellett lehet.
- A tervezett fejlesztések során a nagyvízi mederben létesítendő nem mobil tereptárgyakat úgy kell kialakítani, hogy azok a terepszinttől 30 cm-nél nagyobb mértékben nem emelkedhetnek ki, lefolyástalan területek nem keletkezhetnek.
- A kiviteli munkákat árvízmentes, kisvizes időszakra kell ütemezni.
- A kivitelezés megkezdése előtt, a kivitelezés időszakában valamint a későbbi üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árvízi, meteorológiai jelentéseket, árvízvédelmi tájékoztatókat. A Tisza folyón levonuló árhullámok előtt a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni.
- A nagyvízi mederben tervezett ideiglenes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy árvíz levonulása esetén, azt megelőző rendelkezésre álló időben elbonthatók legyenek, a rögzítési pontok a lefolyási viszonyokat nem befolyásolhatják kedvezőtlenül.
- A medréből kilépő folyó árvíz idején a hullámtéren nagymennyiségű hordalékot, illetve katrét (növényi eredetű törmelékanyag, uszadék) rakhat le, amelyet a létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában figyelembe kell venni.
- A Tisza folyó nagyvízi medrében a 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a nagyvízi meder korlátozásáért, valamint a vizek, jég, uszadék és hordalék által okozott kárért az állam és az önkormányzat részéről kártalanítás nem jár.
- A nagyvízi medret érintő fejlesztéseket az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal (vagy jogutódjával) egyeztetni szükséges, valamint nagyvízi mederkezelői hozzájárulás kérése szükséges.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 15. napjával.