Tiszatardos község képviselő testületének 8/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 14

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-védelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága

tűzvédelmi, polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,

Budapest Főváros Kormányhivatala,

honvédelemért felelős miniszter,

kulturális örökség védelméért felelős miniszter,

vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

Országos Atomenergia Hivatal,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat;

a szomszédos települések Önkormányzatai,

valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési szabályairól szóló5/2019. (IV.2.) sz. önkormányzati rendeletszerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tiszatardos Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

4/2013.(III.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) melléklete kiegészül az e rendelet 1.sz. mellékletét képző SZ-3 jelű szabályozási tervlappal.


2. §

A HÉSZ 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1)A rendelet területi hatálya TISZATARDOS község belterületén az 1–es és 2-es számú tömbök valamint a község külterületén a 3-as számú tömb területére terjed ki.”

3. §

A HÉSZ 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (övezetekre) tagozódnak:

Beépítésre szánt területek építési övezetei a tervezési területen

Lakóterületek övezetei

Lf-1     nagytelkes falusias lakóterület övezete

Gazdasági területek övezetei

Gksz    Kereskedelmi szolgáltatói gazdasági területek övezete

Gip      Ipari gazdasági terület


Beépítésre nem szánt területek övezetei:


Vízgazdálkodási területek övezetei

V-1 árok, csatorna


Zöldterületek övezetei:
Zkp-v   védett zöldterület-közpark


Mezőgazdasági terület övezetei:

Má-1   extenzív használatú általános mezőgazdasági terület


Természetközeli terület övezete:

Tk   természetközeli terület


Közlekedési területek övezetei

KÖu-3 közúti közlekedési terület övezete – országos mellékút

KÖu-5 közúti közlekedési terület övezete – lakóutca, kiszolgálóút”

4. §

A HÉSZ a következő 14/A.§-al egészül ki:


„Z jelű zöldterület övezetek

14/A.§

(1)       Zöldterület övezetei:

           

           Zkp-v   védett zöldterület-közpark


(2)       Védett zöldterület-közpark területen az alábbi előírásokat be kell tartani:

Az övezetben:

- a gépkocsik tárolása nem megengedett;

- közlekedési sáv csak gyalogos forgalom céljára alakítható ki, kivéve a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó közlekedési területeket;

- szilárd útburkolat nem létesíthető, kivéve a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó közlekedési területeket;

- kizárólag a vízügyi és természetvédelmi kezelést és kutatást szolgáló épületek és létesítmények helyezhetőek el;

- a megengedett legnagyobb beépítettség: 0,5%;

- a legkisebb zöldfelület mértéke: 99%;

- bármilyen tevékenységet végezni csak a területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási tervben szereplő előírások figyelembevétele mellett lehet.

- A tervezett fejlesztések során a nagyvízi mederben létesítendő nem mobil tereptárgyakat úgy kell kialakítani, hogy azok a terepszinttől 30 cm-nél nagyobb mértékben nem emelkedhetnek ki, lefolyástalan területek nem keletkezhetnek.

- A kiviteli munkákat árvízmentes, kisvizes időszakra kell ütemezni.

- A kivitelezés megkezdése előtt, a kivitelezés időszakában valamint a későbbi üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árvízi, meteorológiai jelentéseket, árvízvédelmi tájékoztatókat. A Tisza folyón levonuló árhullámok előtt a megfelelő intézkedéseket meg kell tenni.

- A nagyvízi mederben tervezett ideiglenes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy árvíz levonulása esetén, azt megelőző rendelkezésre álló időben elbonthatók legyenek, a rögzítési pontok a lefolyási viszonyokat nem befolyásolhatják kedvezőtlenül.

- A medréből kilépő folyó árvíz idején a hullámtéren nagymennyiségű hordalékot, illetve katrét (növényi eredetű törmelékanyag, uszadék) rakhat le, amelyet a létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában figyelembe kell venni.

- A Tisza folyó nagyvízi medrében a 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a nagyvízi meder korlátozásáért, valamint a vizek, jég, uszadék és hordalék által okozott kárért az állam és az önkormányzat részéről kártalanítás nem jár.

- A nagyvízi medret érintő fejlesztéseket az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal (vagy jogutódjával) egyeztetni szükséges, valamint nagyvízi mederkezelői hozzájárulás kérése szükséges.”

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Dr. Kovács Zoltán

Kiss István

jegyző

polgármester

Mellékletek