Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.23..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 02

Uppony   Község Önkormányzatának Polgármestereként  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében,  a 45. § (1) bekezdésében,  a 92. § (1) bekezdés a) pontjában,  valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak   alapján  Uppony   Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az Uppony   Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének módosítását  következők szerint  rendelem  el:

 1. §

Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendeletének  (a továbbiakban Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Uppony  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében,  a 45. § (1) bekezdésében,  a 92. § (1) bekezdés a) pontjában,  valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról a következőket rendeli el:


 1. §

(1) A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

f) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel


(2) A Rendelet 8. § a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:  

Az (1) bekezdés a), e), f)  pontjában meghatározott rendkívüli támogatások

 1.  egyedülélő esetén annak a személynek állapíthatóak meg, akinek a  jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át,
 2. több fős háztartás esetén, annak a kérelmezőnek, ahol a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400%-át.  


(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdésének c pontja az alábbi cc) ponttal egészül ki:

cca) Különös méltányosságból rendkívüli élethelyzetre tekintettel pénzbeli és természetbeni (élelmiszercsomag, tüzelőanyag juttatás) állapítható meg.


ccb) A rendkívüli élethelyzete igazolására benyújtandó: kórházi zárójelentés, vagy   táppénzes állományról igazolás,  vagy  táppénzes papír másolata, vagy  NYUFIG igazolását a folyamatban lévő eljárásról, vagy   különös méltánylást érdemlő veszélyhelyzet igazolásaként  fizetési felszólítás, jegyzőkönyv.


ccc)A támogatás maximális összege a rendkívüli élethelyzettől függően maximálisan 30.000.- Ft-ban állapítható meg.


3.§


 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4.§


 1. A rendelet 2021. április 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 2. Hatályát veszti
 1. A  Rendelet 8. § (3) bekezdésének a) pontjában a „ – kérelmező jövedelmi viszonyaitól függetlenül – „ szövegrész
 2. A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja
 3. A Rendelet 7/A §-a.