Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XII.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15 - 2018. 12. 16

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

(1) A 2018. évi költségvetési rendelet 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  118.800.160,- finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 127.777.076,- forintra módosítja.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 128.815.138,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 128.815.138,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


25.226.521      forint személyi juttatás,

  4.034.857      forint munkaadói járulék,

25.760.978      forint dologi kiadás,

  2.796.300      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  7.713.491      forint egyéb működési célú kiadás,

47.192.123      forint beruházási  kiadás,

15.572.806     forint felújítási kiadás,

       20 000      forint egyéb felhalmozási kiadás,

  1.038.062      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2. §

Az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2. számú mellékletei szerint állapítja meg.3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon  lép hatályba és a  hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Balogh Béla sk.                                                                                                Barta Tamás sk.

 polgármester                                                                                                        aljegyző


Z á r a d é k :   


A rendelet kihirdetve 2018. december 12.-én.


Uppony, 2018. december 12.

Barta Tamás  sk. 

    aljegyző