Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (IX.1..) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 02 - 2019. 09. 03

Uppony  Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 5/2018. (III.20. ) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:1.§


Uppony  Község Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 5/2018. (III.20. ) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet)  (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő testület által átruházott hatáskörök:

  1. a polgármesterre átruházott hatásköröket a Rendelet 1. melléklete,
  2. a társulásokra átruházott hatásköröket a Rendelet 2. melléklete

tartalmazza.2.§


A  Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Az ülések helye

  1. az önkormányzat székhelye, 3622 Uppony, Kossuth út 83.
  2. a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.


3.§


  1. A Rendelet 7. §-ának (8) bekezdésében  a „Hivatal” szövegrész helyébe „önkormányzat” szövegrész kerül.
  2. A Rendelet 7. §-ának (9) bekezdése az alábbiakra módosul:

a napirenddel érintett ügyintézőt,

  1. A Rendelet 10. §-ának (5) bekezdésének  „a Hivatal ügyintézője” szövegrész helyébe „ügyintéző” szövegrész lép.


4.§


A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Az önkormányzati rendelet és normatív határozat kihirdetése az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.


5. §


A Rendelet 14. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


…az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztett és az önkormányzat honlapján közzétett meghívóval.


6. §E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.