Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 19 - 2013. 11. 11

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya


A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzatnál ellátott feladatokra terjed ki.


2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai 


/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését:


195.584 e Ft bevétellel

195.584 e Ft kiadással


állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3)   Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati feladatok szerinti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát  feladatonként a  9.1-9.8. mellékletek szerint határozza meg.


(8)   Az önkormányzat a kiadások között általános vagy céltartalékot nem állapít meg. Az esetleges tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselőtestület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)   Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 16%-át.

5. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 (3)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 (4)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az előirányzatok felett rendelkezők kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a polgármester és a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 (2)  A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.


(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés feladatai ellátásról, megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr (szolgáltató) megbízása útján gondoskodik.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Kovács Zoltán

Varga Sándor

jegyző

polgármester