Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VI.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 08 - 2018. 06. 09

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2018. évi költségvetési rendelet 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  113.519.158.--forintra, finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 122.496.074.- forintra módosítja

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 123.534.136.- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 123.534.136.- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

24.674.116      forint személyi juttatás,

  4.029.288      forint munkaadói járulék,

25.815.174      forint dologi kiadás,

  3.081.150      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  4.744.917      forint egyéb működési célú kiadás,

47.118.623      forint beruházási  kiadás,

 13.032.806      forint felújítási kiadás,

   1.038.062      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének módosított bevételi előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete, módosított kiadási előirányzatait e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

3. §

(1) E rendelet 2018. június hó 8. napján lép hatályba, a rendelet a  hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Balogh Béla  sk.                                                                                                                                                   Antal Mária  sk.

polgármester                                                                                                                                                                    jegyző 

Z á r a d é k :   

A rendelet kihirdetve 2018. június hó 5-én.

Uppony, 2018. június hó 5.   

                                                                                 Antal Mária sk.

 jegyző 

Mellékletek