Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (I.18.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 02. 01 - 2020. 03. 02

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki. 

2. §

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésben megnevezett személyek részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

II. fejezet
Tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai

3. §

(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 11.000.-Ft/hó.

(2) A tiszteletdíjat legkésőbb a tárgyév december hó 31. napjáig kell a jogosult részére – írásos nyilatkozatának megfelelően – házipénztárból, vagy folyószámlára történő utalással kifizetni, vagy utalni.

(3) Ha a tiszteletdíjra jogosult képviselő önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem veszt részt a testületi üléseken – a Képviselő-testület döntése alapján – a havi tiszteletdíj két hónapra megvonásra kerülhet.

(4) A (3) bekezdés szerinti tiszteletdíj megvonására bármely képviselő, vagy a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(5) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(6) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig.

(7) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, lemondásának tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjáról kíván lemondani,

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön felhasználásra.

4. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. február hó 1. napjától kell alkalmazni.
Balogh Béla sk.                                                                                         Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                       jegyző
Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetve 2018. január hó 18-án.


                     Antal Mária sk.

jegyző