Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (II.1..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 1/2019.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2019. 01. 31

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2019.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

  1. Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2019.(II.24). önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Rendelet) 2. §-ának  (2) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át,”


  1. A Rendelet (2) §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.”

2.§

A Rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

  1. A 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében a kérelmek elbírálásakor  a Rendelet 2. § (2) bekezdésének (a-e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők esetében kell alkalmazni.
  2. A 2018. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében a kérelmek elbírálásakor a Rendelet 2. § (2) bekezdésének (a-f) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők esetében kell alkalmazni.


  1. §

A rendelet 2019. február 01. 10 óra 10 perckor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.