Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.1..) önkormányzati rendelete

a 2019. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2019. 03. 02 - 2019. 12. 31

Uppony Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Borsodbótai  Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselőire.

2.§

Uppony   Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 47,000.- Ft-ban állapítja meg.

3.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,  rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni  és 2019. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2017. (II.15.)  számú a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati  rendelet hatályát veszti.