Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (III.2..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.01.).számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 03 - 2020. 03. 04

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének szóló 4/2019. (III.01.) számú rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  62.265.346,- finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 119.971.594,- forintra módosítja.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 143.796.723,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 143.796.723,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


19.791.452      forint személyi juttatás,

  4.121.191      forint munkaadói járulék,

34.048.753      forint dologi kiadás,

  1.550.000      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  7.307.740      forint egyéb működési célú kiadás,

43.463.740      forint beruházási  kiadás,

  2.327.097      forint felújítási kiadás,

     100.000      forint egyéb felhalmozási kiadás,

23.825.129      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2. számú mellékletei szerint állapítja meg, melyek a Rendelet 1., 2. melléklete helyébe lépnek.

3. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép  hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.