Bakonya község képviselő testületének 2/2020 (III.24.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(IV.04.) Ök. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 03. 25 - 2020. 03. 26

Bakonya Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§


(1)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet 1.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.”


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet 1.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal 11731001-15587316  számú pénzforgalmi számlájára kell.”


(3)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

„Pénzbírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.”


(4)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet az alábbi 10/A §-sal egészül ki:


„10/A. §

(1) Bakonya községben szeszes italok fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen tilos.


            (2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt jelentenek az alábbiak:


a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek, teraszain nyitvatartási időben


            b) alkalmi-, ünnepi- és sportrendezvények és


           c) minden év első és utolsó napján közterületen fogyasztható szeszes ital.


(3) A  (2) bekezdéstől eltérően a Kormány által  kihirdetett veszélyhelyzet esetén az ott megjelölt esetekben is tilos a közterületi alkoholfogyasztás.”2.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.