Bakonya község képviselő testületének 9/2020 (VII.17.)

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2020. 07. 17

Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.

A rendelet hatálya


 (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.  1. §.

A költségvetés teljesített bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési

                        a./ bevételi főösszegét            72 420 283 Ft-ban

                        b./ kiadási főösszegét             67 124 663 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezése 1. melléklet szerint.

(3)Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásai összesen: 60 078 529 Ft.


            Ebből:  -személyi juttatás:                             18 813 658 Ft

                        -munkaadókat terhelő járulék              3 499 330 Ft

                        -dologi kiadások                                24 328 250 Ft

                        -szociális juttatások                             1 654 300 Ft

                        -speciális támogatások                       11 049 113 Ft

                        - finanszírozási kiadáso                          733 878 Ft


(4) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7 046 134,- Ft.

Ebből:

            - a felújítások összege                                    5 253 072 Ft

            - a beruházások összege                                1 793 062 Ft


  1. §.

Az önkormányzat fel nem használt maradványa összesen 5 295 620,- forint, amely összeg év végi maradványa a következő évek felhalmozási maradványainak fedezete, valamint a tisztázatlan kiadás és bevétel rendezése.


  1. §.

Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a csatolt 10 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 9 számú melléklet szerint 8 főben hagyja jóvá.


  1. §.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi mérleget a 12. számú melléklet szerint 487 859 079,- Ft összeggel jóváhagyja.


  1. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.