Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.26.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01 - 2016. 10. 01

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 12. § (2) bekezdésében az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szövegrész lép.


2. § A Hgr. 23. § (3) bekezdésében a „városképi” szövegrészt helyében a „településképi” szövegrész lép.


3. § A Hgr. 27. § (6) bekezdésében a „két alkalommal (tavasszal és ősszel)” szövegrész helyébe az „egy alkalommal” szövegrész lép.


4. § A Hgr. 28. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv)” szövegrész lép.


5. § A Hgr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„29. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.”


6. § Hatályát veszti a Hgr. 15. § (2) bekezdés g) pontja, a „Személyes adatok kezelése” alcíme és 16.§-a.


7. § E rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.


Alsónyék, 2016. szeptember 16.                    Dózsa-Pál Tibor                                          Kondriczné dr. Varga Erzsébet  

           polgármester                                                                 jegyző  


A rendelet 2016. október 1-jén kihirdetve!

Kondriczné dr. Varga Erzsébet

jegyző