Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (V.5.) önkormányzati rendelete

a helyi címerről és zászlóról

Hatályos: 2018. 05. 10

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A település címere

1. §

(1) Uppony Község címere (a továbbiakban: címer) álló, arannyal és feketével szegélyezett, kék színű, barokk tárcsapajzs. A pajzsderéknál kettős zöld halom, alatta a pajzstalpon kék színű hullámos tetejű mező, ebben egy ezüsthal úszik balra. A jobb oldali zöld halmon ezüstvár áll, a bal oldali halmon aranykereszt látható. A címer közepén egy kiterjesztett szárnyú, balra néző, ezüstgalamb lebeg, csőrében zöld ágat tart. A pajzsot alul és két oldalt aranyszínű levéldísz öleli. A pajzs alatt lebegő fecskefarok-végződésű aranyszalagon S POSIS UPPONY felirat áll.

(2) A címer rajzát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.   

2. §

(1) A címer kizárólag díszítő és utaló jelképként használható.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:


a) Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) üléseinek meghívóján,

b) a települési képviselők, a polgármester, a jegyző, által használt névjegykártyán,

 c) a polgármester, a Képviselő-testület, valamint a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltség dolgozói által a hivatali tevékenységük során használt levélpapíron,

d) az Önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolataiban,

e) az Önkormányzat és intézményeinek épületén, helyiségeiben és kiadványain,

 f) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmén,

g) települési ünnepségek, rendezvények meghívóján,

 h) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó önkormányzati kiadványon, településre utaló emléktárgyon,

i) ASP informatikai rendszer által generált iratok fejlécein,

j) idegenforgalmi célból,

 k) kereskedelmi és reklámcélból,

 l) Uppony településen székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok.  


2. A Település  zászló

  

3. §

(1) Uppony Község zászlaja  téglalap alakú, fehér alapú mezővel, a mező szélén körbe 2 cm aranyszegély díszítéssel, középen a település 40 x 35 cm nagyságú címerével.  A zászló mérete 120 cm x 80 cm.

(2) Uppony Község zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) A zászló használható:

a) az önkormányzat és intézményei kiemelkedő helyi ünnepségein és rendezvényein,

 b) más települések részvételével tartott rendezvényeken, 

c) a település bel- és külföldi kapcsolataiban,

d) az  Önkormányzat és intézményei épületén és helyiségeiben,

e) a településen rendezett ünnepségek, rendezvények alkalmával.3. A címer és a zászló használatára vonatkozó közös szabályok


5. §


(1) A 2. § (2) bekezdés  j), k) l)  pontjaiban meghatározott esetekben a címer és a zászló használata engedélyköteles.


(2) A címer és a zászló használatának engedélyezéséről a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönteni kell.


(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért díjat kell fizetni.


(4) A címer használatának díja 2.500.-forint, a zászló használatának díja 2.500.-forint.


(5) A címer- és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A használat engedélyezéséről a polgármester dönt.


(6) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét (székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve előállításának célját és módját,

c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget vagy a használat időtartamát,

d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját.


(7) Amennyiben a kérelmező nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer és a zászló használatáért felelős személy megnevezését is.


(8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintáját.  


(9) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek  tartalmaznia kell:

a) az engedélyezett felhasználási célt,

 b) a felhasználás engedélyezett időtartamát,

c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját,

d) a címer- és a zászlóhasználati díj összegét és a megfizetés módját.


(10) Az engedély érvényessége meghatározott időpontig szól.


(11) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltségének az e feladatra kijelölt köztisztviselője nyilvántartást vezet.


7. §


(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


8.  §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 

Balogh Béla  sk.                                                                                                   Antal Mária sk.

 polgármester                                                                                                                  jegyző
Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetve 2018. május hó 5-én.


Uppony, 2018. május 5.Antal Mária sk.

jegyző


         

Mellékletek