Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.27..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 27 - 2020. 08. 28

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  eljárva a   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról  következőket rendeli el:

1. §

A   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének 8. §-ának (3) bekezdés b) pontjában szereplő „10.000.- Ft/fő” szövegrész helyébe „20.000.- Ft/fő” szövegrész lép.  

3.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.