Bakonya község képviselő testületének 12/2020 (X.22.)

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2020. 10. 23 - 2021. 04. 15

Bakonya Község Önkormányzata, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

Általános rendelkezések


 1. A belügyminiszter a Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 3. melléklet I. Működési célú támogatások 8. pontja alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesítette Bakonya Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 62 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.
2. §.

A rendelet hatálya


 1. A rendelet hatálya Bakonya Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.


 1. Bakonya Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Bakonya Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


3. §.

Hatáskör


A tűzifa támogatás iránti kérelmeket a képviselő-testület a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően, legkésőbb 2020. november 30-ig zárt ülésen bírálja el.

4. §.

Eljárási rendelkezések


 1. Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon 2020. november 15. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben kell benyújtani a Bakonyai Polgármesteri Hivatalban. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.


 1. A jogosultnak a megállapított ellátás a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az önkormányzat felé adó tartozása van, kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozást kiegyenlíti.


 1. Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki
  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
  2. olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;
  3. üresen álló nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.


 1. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.


 1. A tűzifa támogatottakhoz történő kiszállítására legkésőbb 2020. december 15-ig kerül sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat.


 1. A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.


A képviselő-testület döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. 

5. §.

Szociális célú tűzifa támogatás


 1. Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 2/2015.( II. 26.) számú önkormányzati rendelet szerint rendezett és:


 1. akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 100.000 forintot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.
 2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, valamint
 3.  80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot
 4. Háztartásonként maximum 5 m3 tűzifa adható.


 1. Az azonos lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.


 1. A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.


 1. Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:


 1. aktív korúak ellátására,
 2. időskorúak járadékára,
 3. egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő
 4. 70 éven felüli házaspár
 5. lakásfenntartási támogatásra jogosult
 6. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 7. gyermekét egyedül nevelő szülő
 8. három vagy többgyermekes család
 9. a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él


 1. A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.


A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

6.§. 1. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


 1. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.


 1. Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.


7. §.


 1. Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2020. december 15-ig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette.


 1. Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.


 1. A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri.8.§.

Záró és hatályba léptető rendelkezések


 1. Jelen rendelet 2020. október 22. napján lép hatályba.
 2. Jelen rendelet 2021. április 15. napján hatályát veszti.
 3. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.26.) Ök. rendelet 16/A §-a.

Mellékletek