Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (I.18.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 18 - 2019. 01. 23

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:


I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1.A rendelet célja, hatálya


1.§


(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított Uppony Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy az Uppony településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, törvényi felhatalmazás alapján meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifa juttatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Uppony közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel, tartózkodási címmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek


2. §


(1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legalább 1 erdei köbméter, de legfeljebb 5 erdei köbméter szociális tűzifa segélyben részesíti.


(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:


a)aktív korúak ellátására jogosult,

b)időskorúak járadékára jogosult,

c)lakásfenntartási támogatásra, vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult,  

d)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő családban él,

e)akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.3. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:


a)aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b)azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem állapítható meg.


3. A támogatás igénylésének menete


4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványnak a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi Kirendeltségéhez történő benyújtásával indul.


(2) A kérelmet legkésőbb 2018. január hó 26. napjáig lehet benyújtani.


(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2018. január hó 31.  napjáig dönt.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §


(1) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára e célra megállapított vissza nem térítendő  támogatás.  


 (2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


II. fejezet

Záró rendelkezések


6. §


(1)A rendelet hatálybalépésének napja 2018. január hó 18.Balogh Béla  sk.                                                                                                   Antal Mária sk.

polgármester                                                                                                                       jegyző


Z á r a d é k :


A rendelet kihirdetve: 2018. január hó 18-án 17,00 órakor


  Antal Mária sk.

jegyző


Mellékletek