Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VII.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10 - 2019. 07. 11

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edve Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


A 2/2019. (II. 25.) rendelet (a továbbiakban: „R”) 2-5. §-aiban foglalt 1-4. mellékletei helyébe a 4/2019. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi nettó költségvetését:

27 444 085 Ft

költségvetési bevétellel

31 640 075 Ft

költségvetési kiadással

4 195 990 Ft

608 646 Ft

ebből:   608 646 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 804 636 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   2 003 810 Ft

2 800 826 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

7 795 230 Ft

Személyi juttatás

1 469 555 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

12 462 775 Ft

Dologi jellegű kiadások

901 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 116 172 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

252 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


864 172 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 578 425 Ft

500 000 Ft

ebből:

3 816 918 Ft

608 646 Ft

Beruházási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tartalék

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

A „R” 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

          a) kiadási főösszegét 32 248 721 Ft-ban

          b) bevételi főösszegét 32 248 721 Ft-ban 

   határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                

4. §


A „R” 7-10. §-aiban foglalt 6-9. mellékletei helyébe a 4/2019. (VII.08.) önkormányzati rendelet 5-8. melléklete lép.

5. §


A „R” 11. § (2) – 13. § §-aiban foglalt 11-13. mellékletei helyébe a 4/2019. (VII.08.) önkormányzati rendelet 9-11. melléklete lép.

A „R” 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 816 918 Ft-ban hagyja jóvá.

7. §

Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2019. július 10. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Imre László                                                                                Dr. Gál László

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek