Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.16..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 19


Uppony Község Önkormányzat Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)  és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak   alapján  Uppony   Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi pénzügyi tervéről  a következőket rendeli el.

l. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Uppony Község Önkormányzatának (továbbiakban:  Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki

2. §

A költségvetés  bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2021. évi költségvetését

                                                 66.607.367.-  Ft bevétellel,

                                                 66.607.367.-  Ft kiadással,

állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását, a

     finanszírozási célú műveletek bevételeit önkormányzati szinten , a  bevételek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1.sz.melléklet tartalmazza,

     a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a

     finanszírozási célú műveletek kiadásait a rendelet 2.sz.melléklet tartalmazza.(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemuta-

      tását önkormányzati szinten a 3. számú melléklet részletezi.

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 (1) Az önkormányzat 2021 évben tervezett felújítási, beruházási kiadásait részletezve az 5.sz.melléklet tartalmazza.

     


(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok, valamint önként vállalt feladatok  szerinti bontásban a 6.1, 6.2,  számú mellékletek részletezik.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4. számú  melléklet  tartalmazza

(4) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokra 200.000.-Ft-ot határozott meg.

(5) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. számú melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak

      nélküli  – létszám előirányzatát a következők szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám     5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám   5 fő

            A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata   9 fő.

(8)  A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-

      testület az előző év(ek) 7.620.232.-  Ft működési és felhalmozási  célú költségvetési

      maradványának felhasználását rendeli el.


(9) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


5. §

Általános és céltartalék

  1. A Képviselő-testület  céltartalékot  nem  képez.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

  1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


  1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


  1. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

7. §

Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát értékhatár nélkül  a polgármesterre átruházza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

 (3)       Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4)       A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján,– az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. §

A gazdálkodás szabályai

 (1)       Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2)  Az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, végrehajtásáról az Ózdi Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik.10. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)       Ez a rendelet  a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.