Bakonya Község Önkormányzata

a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 10. 02

Bakonya község képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés e) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 


1.§

(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-

használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Baranya

Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni

mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a

közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott

forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy

bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet

nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői

vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb

parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és

stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-

használat 40 %-át. 


2.§

(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az

egy hetet. 

3.§

A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

4.§

(1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet

nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan

érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell

tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a

közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes

közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági

szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem

fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-

használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

5.§

A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén 500

ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 300 ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni. 

6.§

Ez a rendelet 2013. október 2-án lép hatályba. 

Bakonya, 2013. szeptember 13.


Varga István                                       Lezsákné Csima Mária

polgármester                                              jegyző