Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (IX.27..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 28 - 2019. 09. 28

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  eljárva a   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról  következőket rendeli el:

1. §

A   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban Rendelet) 8.§-ának (2) bekezdésének  „b)-e) pontjában” szövegrész helyébe „b)-d)” pontjában szövegrész lép.

2. §

A Rendelet 8. §-ának (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) Az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók, középfokú oktatás nappali tagozaton  tanulmányokat folytató tanulók, valamint főiskola, egyetem nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban  állók  részére  10.000.- Ft/fő  támogatást nyújt.

ba) A támogatás feltétele az adott tanévre szóló iskolalátogatási igazolás benyújtása.

bc) A támogatás kifizetésének határideje október 30.