Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (VII.15..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Uppony   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a  helyi közművelődési feladatok ellátásáról a következőket rendeli   el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya


(1)  Uppony    Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában      működő közösségi színterekre, és alkalmazottaira.

(2) Azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az      önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési      feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok      megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre,

(3) A helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre. 


A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai

2.§


(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek        támogatása közcél.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

 a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem      lehet elkötelezett. 

b) A közművelődéshez való jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód      követelményét meg kell tartani.

c) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről      megfelelő tájékoztatást kapjanak.

d) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a       civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális       tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését.

e) Az önkormányzat közművelődési feladatai megvalósítására kész egyéb civil      szervezetekkel is megállapodást kötni.

 (3) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai: 

a) A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése és méltó folytatása, a      közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása,   az életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek elősegítése

 b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése,

 ba) helytörténeti kiállítások, műsorok, bemutatók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,

 bb) a helyi művészeti értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, erősítése,

 c) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése,

 ca) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése,

cb) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása,

 d) Szakkörök, hagyományőrző közösségek, amatőr művészeti csoportok – ének, zene,      tánc, életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése,

 f) Az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése,      hagyományainak ápolása,

g) Az élet minőségének, a helyi, világi és egyházi hagyományos ünnepek örömének      gazdagítása,

h) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. 

ha) a közösségi emlékezet gazdagításához, kulturális eseményekről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele,

 hb) intézményi honlap működtetése

i) A település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek feltárása,      közismertté tétele.

j) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.


 Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei

3. §

  1. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
  1.   Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér  ( a továbbiakban IKSZT)  (3622 Uppony, Széchenyi út 26. )
  2. Községi Könyvtárban  (könyvtári szolgáltató hely) 3622 Uppony, Széchenyi út 65.
  3. A Községi Sportpályán és Turisztikai Pihenő helyen 3622 Uppony, Szabadság telep 1. szabadidős tevékenységek, Falunapok, Fesztiválok, szabadtéri egyéb rendezvények  megrendezése  céljára,


látja el.

(2) Az IKSZT  használatára vonatkozó szerződést a Polgármester köti  meg.

(2a) Az IKSZT  bérleti díjára vonatkozó árakat a Képviselő-testület külön döntésével állapítja meg.     

(3) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a  II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel    kötött külön megállapodás alapján történik.  


4. §

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

  1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
  2. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet tárgyév március 1-jéig fogadja el.


A közművelődési tevékenység finanszírozása

5.§

 (1) Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos        feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből számazó közművelődési  támogatás, az önkormányzati támogatás, saját bevétel, valamint egyéb szervezetektől, különböző        alapítványoktól pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.

(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos tervezési,       szervezési, számviteli, pénzügyi feladatokat a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Upponyi  Kirendeltsége   útján  látja el.  

A helyi közművelődés szakember igénye

6. §

A Képviselő-testület biztosítja a   Könyvtári szolgáltató hely működéséhez szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzését.    


A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

7. §

(1) Az önkormányzat épít a községben működő:

a) az Uppony Jövőéért Egyesület,

b) civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek,  egyesületek, alapítványok,

c) a környező önkormányzatok képviselő-testületei

segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.  

(2) Közművelődési feladatainak elvégzése érdekében együtt működik az ágazat megyei és       országos szerveivel és Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye Önkormányzatával. 


Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzés

8. §


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Uppony  Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.