Bakonya község képviselő testületének 1/2021 (II.26.)

A letelepedési támogatásról.

Hatályos: 2021. 03. 01

Bakonya Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Bakonya Község Önkormányzatának közigazgatási területére.2.§

A támogatásra jogosultak köre


(1) A támogatást kérelmezhetik azok a Bakonya községben állandó bejelentett lakcímmel    rendelkeznek és életvitelszerűen a településen élő nagykorú személyek, akik házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, a településen önálló házzal, lakással nem rendelkeznek, továbbá legalább egyikük az igénylés benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét.

(2)  A támogatást kérelmezheti továbbá az a gyermekét egyedül nevelő szülő, aki az (1) bekezdésben foglalt egyéb feltételeknek megfelel.


3.§

A támogatásra való jogosultság feltételei


   (1) Az önkormányzat letelepedési támogatást nyújt azon igénylőknek, akik Bakonya Község közigazgatási területén első ízben lakáscélú ingatlant vásárolnak.


   (2) A támogatási kérelmeket minden év június 20. napjáig írásban kell benyújtani Bakonya Község Önkormányzatához.

  (3) A támogatás igényelhető:

   a) a településen történő lakásvásárlás esetén


  (4) A támogatás jelen rendelet függelékét képező kérelem formanyomtatvány felhasználásával    igényelhető.


  (5) A kérelemhez csatolandó:

    a) a házassági anyakönyvi kivonat, vagy hatósági bizonyítványt élettársi kapcsolat  

     igazolásáról;

    b) tulajdoni lap;

    c) lakcímkártya;

    d) személyi igazolványok;

    e) adásvételi szerződés,

    f) a gyermek nevére vásárolt lakás esetében, a szülők javára a támogatás megállapított 

     időtartamára haszonélvezeti jog bejegyzéssel ellátott földhivatali határozat


(5) A kérelmező az alább nyilatkozatokat köteles csatolni:

a) Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a községben első ízben épít vagy vásárol lakáscélú ingatlant

b) Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a támogatás igénybevételétől számított 2 évig nem költözik el a községből, illetve lakóhely változtatás esetén a támogatást jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegével számolt kamatával visszafizeti.

c) Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul az ingatlannak a támogatás és kamatai összegével egyező összegű jelzáloggal történő megterheléséhez, valamint az elidegenítési tilalomnak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

d) Részletes leírás a felújítás során elvégezett munkákról, energiamegtakarítási terv, szállítólevél, számlák, bizonylatok, melyek igazolják a felújítás megvalósulását.

4.§

A támogatási kérelem elbírálása

(1) A kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a döntés végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A kérelmező/k csak egy alkalommal részesíthető/k támogatásban.

(3) A támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok, akik jelen rendelet 3.§-ban foglaltaknak megfelelnek, és már van gyermekük, vagy gyermek vállalását tervezik.5.§

A támogatás mértéke


(1) A letelepedési támogatás mértéke, lakásvásárlás esetén 200.000-Ft,  egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

6.§

Visszafizetési kötelezettség


A kérelmező a letelepedési támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles visszafizetni az önkormányzat részére, amennyiben a kérelem elbírálását követő 2 éven belül az ingatlant - amelyre tekintettel a letelepedési támogatást megítélték számára – elidegeníti, birtokából kikerül, illetve a letelepedési támogatás 3. § 2) bekezdése alapján elvárt jogosultsági feltételeket nem teljesítette. Az ingatlan tulajdonjogának változását annak megtörténtétől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnak bejelenteni.

Záró és hatályba léptető rendelkezése


(1) Ez a rendelet 2021. március 1.napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első ízben lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2004. (XI.18.)Ök. rendelet.