Bakonya község képviselő testületének 5/2020 (V.20.)

Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2016.(III.22.) Ök. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 05. 21 - 2020. 05. 21

Bakonya Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§


(1) Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2016.(III.22.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  1.§ (5)  bekezdése törlésre kerül.


(2) Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2016.(III.22.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  5.§ (1)  bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A község egész területén a kedvtelésből tartott állatok száma kizárólag szaporulat esetében, és legfeljebb a szaporulat számával, a szaporulat 6 hetes koráig haladhatja meg a jelen rendeletben meghatározott számot.”


(3) A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A község területén kertes családi házaknál legfeljebb 5 db eb tartható, oly módon, hogy az állattartónak gondoskodni kell arról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne zavarják a szomszédos ingatlanok lakóinak nyugalmát.”


(4) A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A többlakásos lakóépületekben lévő lakásokban legfeljebb 1 db kutya és 2 db macska tartható és azok egyszeri szaporulata 6 hetes korig, kivéve akkor, ha a társasház szervezeti és működési szabályzata, illetve házirendje, vagy a lakóingatlanok tulajdonosainak megállapodása eltérő szabályokat állapít meg a kedvtelésből tartott állatok tartásának tilalmára, illetve a tartható állatok számára vonatkozóan. A 3-4. §-ban meghatározottnál nagyobb létszámú eb tartására a Jegyző külön engedélyével kerülhet sor. Az engedély kiadása előtt az ingatlannal határos szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát be kell szeretni. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


(5) A rendelet 7.§ - a az alábbiak szerint módosul:


„(1) Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

(2) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.

(3) Tilos az ebet tartósan kikötve tartani. Az ebet kikötni kistestű eb esetén 4 m-nél, közepes testű eb esetén 6 m-nél, nagytestű eb 8 m-nél rövidebb eszközzel nem lehet. A kikötött ebet naponta legalább egy alkalommal hosszabb időre el kell engedni.

            (4) E rendelet alkalmazásában:

a)   kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot;

b)   közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20-40 kilogramm;

c)   nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot.


(3) Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az eb

a. tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, de egyúttal a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja;

b) ne veszélyeztethesse más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek, - illetve az ember biztonságát;

c) közterületen sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.2.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.