Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13 - 2019. 12. 13

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

  1. §


  1. Uppony  Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:


            c) karácsonyi támogatás.  1. A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „hat  hónap” szövegrész helyébe „12 hónap” szövegrész kerül. 


2. §


  1. A Rendelet az alábbi 7/A §-sal egészül ki:


A Képviselő-testület jövedelemvizsgálat nélkül minden háztartás  számára tárgyév december 24-ig 2.000. Ft értékű tartós élelmiszer csomagot, karácsonyi üdvözlőlapot biztosít.(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése 2020. január 01. napján lép hatályba.