Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.5.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 09

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§, 48 §, 57.§ (1) bekezdésében továbbá 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:

Az 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  1. §


 Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

            a) ápolási támogatás

            b) gyógyszertámogatás

            c) temetési támogatás

            d) rendkívüli települési támogatás

            e) házassági támogatás

            f) szülési támogatás

            g) tanévkezdési támogatás

            h) lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó támogatás

A „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §


A képviselő-testület döntéséről függően a „R” (2) bekezdésében meghatározott támogatások közül a d) és h) pontokban foglaltak pénzben és természetben, az a) b) c) e) f) és g) pontban foglaltak kizárólag pénzben nyújthatók.

A „R” az alábbi 12/A. §-al egészül ki:


Tanévkezdési támogatás


3. §


(1) A képviselő-testület tanévkezdési támogatást biztosít az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek között azon általános iskolai, szakiskolai és középiskolai tanulók részére, akik életvitelszerűen Edvén élnek.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott személyi körön kívül tanévkezdési támogatásban részesítheti a felsőfokú oktatási intézményekben tanulmányokat folytató Edvén életvitelszerűen élő hallgatókat is.

(3) A tanévkezdési támogatás összegét nagykorú tanuló kivételével a törvényes képviselő részére kell kifizetni.

A „R” az alábbi 12/B §-al egészül ki:


Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó támogatás


4. §


(1) A képviselő-testület a helyi letelepedés ösztönzése, a település népességmegtartó képességének növelése érdekében lakás építéséhez, vásárlásához helyi támogatást nyújt.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult a

              a) 40 év alatti fiatal házaspár vagy bejegyzett élettárs,

              b) kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár vagy bejegyzett élettárs,

              c) kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő,

aki lakást, családi házat vásárol vagy épít Edvén.

(3) Az igénybevétel feltétele, hogy az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének lakástulajdona vagy üdülője, üdülőtelke nincs, illetve ha tulajdoni részaránya az ½-et nem haladja meg.

(4) Családi ház építése esetén lakásépítési támogatás az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül, vásárlás esetén az adás-vételi szerződés megkötését követő 1 éven belül igényelhető.

(5) Családonként legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(6) Új családi ház építéséhez a készlet erejéig közműves építési telket biztosít az önkormányzat 4 éves beépítési kötelezettség előírásával.

(7) A kifizetett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten vissza kell fizetni, ha

a) azt jogtalanul vették igénybe,

b) azt nem a támogatott célra használták fel,

c) a vásárlást vagy használatbavételi engedély kiállítását követő fél éven belül nem költözik be az igénylő és családja,

d) a beköltözéstől számított 10 éven belül a lakást vagy családi házat az önkormányzat hozzájárulása nélkül elidegenítik,

e) az igénylő és közös háztartásban élő hozzátartozói Edve községben az adás-vételi szerződés megkötéséről vagy a használatbavételi engedély kiadásától számított fél éven belül nem létesítenek lakóhelyet (állandó lakcímet),

f) az igénylő és hozzátartozói az e.) pontban meghatározott lakóhelyet 10 éven belül megszünteti a településen.

(8) Az önkormányzat által biztosított építési telket vissza kell szolgáltatni az igénylőnek, amennyiben azt 4 éven belül lakóházzal vagy családi házzal nem építi be.

(9) A támogatott ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban Edve Község Önkormányzat javára 10 éves elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni.

5. §


Ezen rendelet 2018. október 9-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról rendelkező 5/2009.(VI.02.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


 Imre László                                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                                              jegyző