Bakonya község képviselő testületének 10/2020 (VIII.11.)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.)Ök. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 11 - 2020. 08. 12

Bakonya község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.


A Bakonya Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a) tárgyévi  költségvetési bevételét                      65 332 560 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét …           53 859 560 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           11 473 000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását     ………….   65 332 560 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását …             53 859 560 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          14 647 000 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                   3 076 000 Ft,

- dologi jellegű kiadások                              25 155 753 Ft,

- szociális juttatások                                      3 647 000 Ft,

- speciális célú támogatások                          3 640 150 Ft,

- áhht-n belüli megelőlegezés, visszafiz.       3 607 667 Ft,

- tartalék                                                              85 990 Ft,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását            11 473 000 Ft-ban,

          -  beruházások előirányzata                          8 200 000 Ft,

          -  felújítások előirányzata:                            3 273 000 Ft,

         összegben  állapítja meg.


Előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 5 295 620 Ft-ban határozza meg.2.§.


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1, 2, 3, számú melléklet tartalmazza.3.§.


(1) Ez rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelt a kihirdetését követő napon hatályát veszti.