Bakonya község képviselő testületének 11/2020 (VIII.12.)

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 08. 13


Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés  a) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


I.


A rendelet célja, hatálya


1. §


 1. A falugondnoki szolgáltatás célja az intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint az alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének kielégítése.


 1. A rendelet hatálya Bakonya község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.


 1. A falugondnoki feladatok ellátását Bakonya Község Önkormányzata biztosítja.


II.


A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK


2. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

1. Személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási feladatok

 1. egyéb szolgáltatási feladatok
 2. egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

2. Közösségi szolgáltatások körébe tartozó feladatok

 1. információ szolgáltatás
 2. rendezvények szervezése, támogatása
 3. egyéb feladatok


Személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási feladatok


3. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási feladatok:

a)        Közreműködés az étkeztetésben

b)        Közreműködés a házi segítségnyújtásban

c)        Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

d)        Az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítása

Közreműködés az étkeztetésben


4. §


 1. Az étkeztetésben való közreműködés során – amennyiben a szolgáltató ideiglenes nem tudja biztosítani a szállítást, a falugondnoki szolgálat biztosítja a rászorultak számára az étkezés szállítását.


 1. Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.Közreműködés a házi segítségnyújtásban


5. §


 1. A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja a rászorultak számára a napi bevásárlást.


 1. A házi segítségnyújtásban való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

6. §


 1. A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.


 1. Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok Bakonya Község Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) felhatalmazása alapján látja el. Halasztást nem tűrő rendkívüli helyzetben – baleset bekövetkezése, közvetlen életveszély elhárítása – esetén a falugondnok a polgármester utólagos tájékoztatásával saját döntése alapján végezheti a rászoruló személy vagy személyek szállítását.


 1. A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
 1. az igénylő egészségügyi állapotát, (mozgáskorlátozott, várandós kismama, idős stb.)
 2. a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.)
 3. az igénylő és családja szociális helyzetét.


(4)       A szállítási szolgáltatás térítésmentes.

Az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítása


7. §


(1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani a település közigazgatási területén lakó gyermekek körzeti általános iskolába és óvodába történő szállítását, abban az esetben, ha a szolgáltató ezt nem tudja ellátni.


(2) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok


8. §


A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

 1. családsegítésben való közreműködés,
 2. személyszállítási feladatok,
 3. önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
 4. az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
 5. kapcsolattartási feladat az önkormányzat és a lakosság között,
 6. egyéb nem részletezett, szolgáltatási jellegű feladatok.Családsegítésben való közreműködés


9. §


(1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja:

 1. a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
 2. az ellátott, illetve családja családsegítő központban, majd onnan településre történő szállításával,
 3. azzal, hogy közreműködik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében a családsegítő szolgálat egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a lakossággal és a családsegítő szolgálattal folyamatosan párbeszédet folytat, észrevételeit, tapasztalatait továbbítja.


(2)  A családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.Személyszállítási feladatok


10. §

(1)   A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatai között ellátja:

 1. nagybevásárlás céljára történő szállítást,
 2. önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítást.Nagybevásárlás céljára történő személyszállítás


 11. §


(1) Az igénylők nagybevásárlás céljára történő szállítása a településről, illetve az onnan való visszaszállítását jelenti.


(2) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke az üzemanyag

      költség (a gépkocsi üzemanyag-felhasználási normája és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által

      közzétett üzemanyagár)  +   15 Ft/km +ÁFA.


(3)  A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás


12. §


(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

A személyszállítás történhet:

 1. meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy
 2. rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(2)   A szállítás térítésmentes.

(3)  A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki  szolgálat számára kötelező feladat.Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok


13. §


(1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításával kell megfelelően ellátni.

(2)  Önkormányzati rendezvények, összejövetelnek számít többek között:

 1. képviselő-testületi ülés,
 2. közmeghallgatás,
 3. falugyűlés,
 4. egyéb lakossági fórum,
 5. önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények: falunap, gyermeknap stb.


(3)  A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.Kapcsolattartási feladat


14. §


(1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:

 1. az önkormányzat és a lakosság,
 2. az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

A falugondnoki feladatokat ellátó személy köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani a polgármester felé.

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat

     ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok


15.§


(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, lakosság érdekét szolgáló, komfortérzetét növelő feladatot is, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal. A feladatokat a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület határozza meg. Ilyen feladat különösen, a gépjárművezető észlelése alapján a bakonyai lakosok hazaszállítása más településről, amennyiben a gépjárművön van szabad ülőhely, ha a hazaszállítás más kötelezően ellátandó feladatot nem veszélyeztet.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek, és   

      térítésmentesek.

III.


A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK RANGSOROLÁSA


16. §


(1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátást ne veszélyeztesse.


(2) Az egyéb - nem kötelező- szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.17.  §


A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint.IV.


A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE


18. §


(1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál vagy az Bakonyai Közös Önkormányzati Hivatalban kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.


(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele a kötelezően ellátandó feladatok esetében térítésmentes. Egyéb esetben az e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS MÓDJA


19. §


(1) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

 1. kérelmező halálával,
 2. a szolgáltatás lemondásával  
 3. (2)  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lemondás kizárólag írásban történhet.A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA


20. §


(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok – a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével – látja el. A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.


(2) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(3) A feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.


(4) Munkájához köteles használni és eseményszerűen vezetni

 1. a menetlevelet
 2. falugondnoki naplót,
 3. vásárlási naplót.

(5) Az ellátottaktól átvett összegekről a falugondnok Vásárlási naplót vezet, amelyben rögzíti az

      átvétel dátumát, az ellátott nevét és címét, az átvett összeget, annak felhasználási célját, az ebből  

      ténylegesen elköltött összeget, a visszajáró pénz összegét, valamint az áru/szolgáltatás, illetve a

      visszajáró pénz ellátott részére történő átadásának napját, melynek megtörténtét az ellátott a

      nyilvántartásban aláírásával igazolja.


(6) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni

      kell. A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel

     ellátni az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A helyettesítés Nagypall

     településsel kötött együttműködési megállapodás alapján az ott dolgozó falugondnok

     igénybevételével történik

Vegyes és záró rendelkezések


21. §


(1) Ez a rendelet 2020. augusztus 12. napján lép hatályba.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoc. tv-ben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.