Bakonya község képviselő testületének 3/2015 (IV.10.)

az avar - és kerti hulladékokról

Hatályos: 2020. 04. 03

Cserkút Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

(1)  A rendelet hatálya kiterjed Bakonya község közigazgatási határán belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási határán belül tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(2) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék, a szabadtéri tűzgyújtás és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.


2. §

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

  1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány)(továbbiakban: kerti hulladék);
  2. szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak; 
  3. ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november       1. és december 24-25-26.

3. §


(1)   Az ingatlan tisztántartása céljából az ingatlanon összegyűjtött, ott keletkező avart és kerti

hulladékok (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor - különösen a fertőzött növényi részek – a tűzvédelmi előírások és az e rendeletben foglalt szabályok betartása mellett elégethetők. A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(2)  Avar – és kerti hulladék égetéséhez tüzet rakni a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon, lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet.

(3)   Avart égetni csak világos, tiszta, szélcsendes időben szabad. Tilos avart égetni ködös, esős    

       időben,

(4)   Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa  megelőzése érdekében, ezért a tűzrakás helyét kis árokkal, vagy éghetetlen anyaggal (például kövekkel) körül kell határolni és megfelelő védőeszközöket, szerszámokat (víz, lapát, gereblye) készenlétben kell tartani.

(5)   Egyéb kommunális hulladék illetve ipari eredetű hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) még kerti hulladékkal együtt sem égethető el. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező, bűzös segédanyag (benzin, gázolaj, stb.) nem alkalmazható.

(6)   Az égetés maximum 40 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

(7)    Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb

        alkalmas módon kell megszüntetni

4. §

(1)  Belterületen a lakosság védelme és a levegő tisztaságának érdekében avar égetése saját  tulajdonú vagy bérelt területen történhet, kedden, és pénteken 08.00.-20.00 csütörtökön   08.00- 18.00 közötti időben .Vasárnap és ünnepnap avart – és kerti hulladékot égetni nem szabad.


(2) Belterületen avart – és kerti hulladékot égetni március 15. és október 31. között  megengedett.

  

(3)   Közterületen a községgazdálkodás során keletkezett avar és kerti hulladék égetése csak  polgármester külön engedélyével folytatható, az általa kijelölt személyek útján.


(4)   Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után. A tűzvédelmi bírság összege 20.000 – 400.000,- Ft-ig terjedhet.


(5)   Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az OTSZ szerinti engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. 

5. §

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.

 (2)    Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben nem égethetők.

6. §

  (1)  Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

  (2)  A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.

  (3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

7. §


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik

Mellékletek