Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 13 - 2016. 05. 13

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelékezés lép:

„(3) A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az ingatlantulajdonosnak évente be kell jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.”


2. § A Hgr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tárolóedényt (60 l-eset) a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe. Ezen jogosultságát akkor veheti igénybe, ha ezen tényt a jegyző által kiadott igazolás (3. függelék) tanúsítja.”


3. § A Hgr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek az alábbi típusú szabványos tárolóedényeket vehetik igénybe, figyelembe véve azok maximális terhelhetőségét:

  1. 60 literes tárolóedény esetén                                               15 kg;
  2. 70 literes tárolóedény esetén                                               17,5 kg;
  3. 80 literes tárolóedény esetén                                               20 kg;
  4. 110 literes tárolóedény esetén                                             27,5 kg;
  5. 120 literes tároló edény esetén                                            30 kg;
  6. 240 literes tárolóedény esetén                                             60 kg;
  7. 770 literes tárolóedény esetén                                             192,5 kg;
  8. 1100 literes tárolóedény esetén                                           275 kg.
  9. 70 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.”   


4. § A Hgr. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, zöld – elkülönített gyűjtése a bátaszéki hulladékudvarban, e rendelet mellékletében felsorolt gyűjtőpontokon, továbbá 2 db 120 literes edényben a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

(3) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.”


5. § (1) E rendelet 2016. május 13-án lép hatályba.


Alsónyék, 2016. május 3.


              Dózsa-Pál Tibor sk                                                                   Skoda Ferenc sk

                  polgármester                                                                              jegyzőA rendelet 2016. május 12-én kihirdetve!

Skoda Ferenc

jegyző

Mellékletek