Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 28 - 2019. 06. 28

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 17. §-a a következő (3)- (4) bekezdéssel egészül ki:


(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


(4) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlantulajdonost a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.”2. § (1) A Hgr. 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.”


(2) A Hgr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon, a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.” 


(3) A Hgr. 18. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.”


(4) A Hgr. 18. §-a a következő (5)- (6) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlantulajdonos jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.


 (6) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlantulajdonossal.”3. § A Hgr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:


19.§ (1) A 60 literes tárolóedényt a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe.


(2) A 60 literes tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése. Az ingatlantulajdonosnak a 60 literes tárolóedény igénybevétele iránti kérelemhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást (3. függelék), amely tartalmazza, hogy a kérelmező, mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.


(3) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlantulajdonost megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.


(4) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.


(5) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére az önkormányzati hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.”4. § A Hgr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével. A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.”


5. § A Hgt. 23. § (2) bekezdésében a „napon 6.00” szövegrész helyébe a „napot megelőző napon 18:00” szöveg lép.


6. § A Hgt. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„25. § Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlantulajdonos 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.”


7. § A Hgt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.”


8. § A Hgt. a következő 26/A. §-sal egészül ki:


„26/A.§ (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


(3) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(4) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


(6) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.”


9. § A Hgt. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.”


10. § A Hgt. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.11. § (1) E rendelet 2019. június 28. napján lép hatályba.Alsónyék, 2019. június 26.
                          Dózsa- Pál Tibor                                Kondriczné dr. Varga Erzsébet  

                              polgármester                                                         jegyző

A rendelet 2019. június .27. napján lett kihirdetve!


Kondriczné dr. Varga Erzsébet

jegyző


1. melléklet a 9/2019 (VI. 27.) önk-i rendelethez2. melléklet a 5/2014. (III. 20.) önk-i rendelethez


Választható szabványos tárolóedények

Választható szabványos (DIN) tárolóedények:

60 literes tárolóedény

70 literes tárolóedény

80 literes tárolóedény

110 literes tárolóedény

120 literes tárolóedény

140 literes tárolóedény

145 literes tárolóedény

180 literes tárolóedény

240 literes tárolóedény

770 literes tárolóedény

1100 literes tárolóedény

70 literes társaság emblémájával ellátott zsák