Bakonya község képviselő testületének 4/2020 (IV.3.)

Az avar-, és kerti hulladékról szóló 3/2015.(IV.20.) Ök. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 04. 04 - 2020. 04. 05

Bakonya Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§


(1) Az avar-, és kerti hulladékról szóló 3/2015.(IV.20.) Ök. rendelet( a továbbiakban: Rendelet)  1.§ - a az alábbiak szerint módosul:

„1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Bakonya község közigazgatási határán belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási határán belül tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.”(2) A rendelet 1.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék, a szabadtéri tűzgyújtás és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.”


(3) A rendelet 3.§ (6) bekezdése törlésre kerül.
2.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.