Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 25 - 2019. 11. 26

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ) 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet Bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  1. §


Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

2. §


Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:


Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek


Munkakör megnevezése:                                        Képzettség:

Pénzügyi ügyintéző                                                   Könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő

Anyakönyvi ügyintéző                                               Anyakönyvi szakvizsga

3. §


Az SZMSZ 3. sz. függeléke helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép:


Kormányzati funkciók rendje


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020

Településfejlesztés projektek és támogatásuk

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

082091

082092

082093

082094

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4. §


Az SZMSZ 4. sz. függeléke helyébe az alábbi 4. sz. melléklet lép:


Az államháztartási szakfeladatok rendje


5629181

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8130001

Zöldterület-kezelés

8899281           Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás


9311021           Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


9990001          Szakfeladatra el nem számolt tételek (technikai szakfeladat)


5. §


Ezen rendelet 2019. november 25. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


 Imre László                                                                                                              Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                    jegyző