Bakonya község képviselő testületének 3/2020 (IV.3.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) Ök. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 04. 04 - 2020. 04. 05

Bakonya Község Önkormányzat Polgármestere, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésnek felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§


(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.08.) Ök. rendelet ( a továbbiakban: SZMSZ) 1.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„1.§(5) Az önkormányzat a Mötv. 85.-§-ban foglaltak szerint Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) tart fenn, melynek megnevezése: Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal. A Hivatal székhelye: 7677 Orfű, Széchenyi tér. 1.


(2) Az SZMSZ 13.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester legfeljebb 300.000,- Ft összértékig dönthet saját hatáskörben.”


(4) Az SZMSZ az alábbi 16/A §-sal egészül ki:


„16/A. §

Közös Önkormányzati Hivatal


(1) Bakonya Község Képviselő-testülete Abaliget, Bakonya, Husztót, Kovácsszénája, Kővágótöttös, és Orfű községek Képviselő-testületeivel közösen működteti az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalt.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó részletes szabályokat a társulási megállapodás, az éves költségvetések, a hivatal SZMSZ-e és ügyrendje tartalmazza, melyet a társult testületek fogadnak el.

(3) A hivatal közszolgálati szabályzatát a jegyző a polgármesterekkel egyetértésben bocstája ki.

(4) A hivatalra vonatkozó együttes testületi döntéseket a Képviselő-testületek együttes ülésen, vagy külön üléseken hozott egybehangzó döntésekkel alkotják meg. A közös hivatal tevékenységéről a jegyző évente beszámol a testületeknek.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeten, Cserkúton és Kővágótöttösön állandó hivatali kirendeltséget tart fenn.”


(5) Az SZMSZ 20.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott, jogszabályban meghatározott képesítésű, ellenőr útján gondoskodik.”2.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.