Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 17 - 2020. 02. 18

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edve Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


A 2/2019. (II. 25.) rendelet (a továbbiakban: „R”) 2-5. §-aiban foglalt 1-4. mellékletei helyébe az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi nettó költségvetését:

65 133 951 Ft

költségvetési bevétellel

67 660 556 Ft

költségvetési kiadással

2 526 605 Ft

650 615 Ft

ebből:   650 615 Ft


608 646 Ft

ebből:   608 646 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási bevétellel

államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 484 636 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   2 003 810 Ft

480 826 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

7 876 760 Ft

Személyi juttatás

1 476 689 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

14 184 363 Ft

Dologi jellegű kiadások

1 314 460 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 496 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

302 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


528 496 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11 479 474 Ft

29 998 314 Ft

500 000 Ft

ebből:

608 646 Ft

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

A „R” 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §


A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 480 826 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 2 003 810 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

A „R” 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3 135 251 Ft-ban határozza meg.

A „R” 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszegét 68 269 202 Ft-ban

     b) bevételi főösszegét 68 269 202 Ft-ban 

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                

A „R” 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.


7. §


A „R” 7-10. §-aiban foglalt 6-9. mellékletei helyébe az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 5-8. melléklete lép.


8. §

A „R” 10. sz. melléklete hatályát veszti.

10. §


A „R” 11. § (2) – 13. §-aiban foglalt 11-13. mellékletei helyébe az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 9-11. melléklete lép.


11. §


A „R” 15-16. §-aiban foglalt 15-16. mellékletei helyébe az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 12-13. melléklete lép.

13. §


Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2020. február 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. december 31-ig kell alkalmazni és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Imre László                                                                                Dr. Gál László

polgármester                                                                                      jegyző