Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 02

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§, 48 §, 57.§ (1) bekezdésében továbbá 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:

Az 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 12/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:Lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó támogatás


  1. §


Az igénybevétel feltétele, hogy az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének lakástulajdona vagy üdülője, üdülőtelke nincs, illetve a tulajdoni részaránya az ½-et nem haladja meg. További feltétel, hogy az igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.

A „R” 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Házassági támogatás


2. §


A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester házasságkötés esetén minden edvei lakóhellyel rendelkező lakos részére 20.000 Ft/fő házassági támogatást állapít meg, amennyiben az igénylők családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.

A „R” 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Szülési támogatás


3. §


A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester gyermek születése esetén gyermekenként 20.000 Ft szülési támogatásban részesíti azt a családot, ahol a született gyermek és mindkét szülő edvei lakóhellyel rendelkezik, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.

4. §Ezen rendelet 2019. szeptember 1-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Imre László                                                                                                            Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                 jegyző

Mellékletek