Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 25 - 2019. 02. 26

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edve Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 09.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


A 2/2018.(III.09.) rendelet (a továbbiakban: „R”) 2-13. §-aiban foglalt 1-12. mellékletei helyébe az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 1-12. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi nettó költségvetését:

37 494 132 Ft

költségvetési bevétellel

49 465 993 Ft

költségvetési kiadással

11 971 861 Ft

608 646 Ft

ebből:   608 646 Ft

594 272 Ft

ebből:   594 272 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási bevétellel

államháztartáson belüli megelőlegezés

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

11 957 487 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   5 016 621 Ft

6 940 866 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

6 807 397 Ft

Személyi juttatás

1 283 415 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

8 907 857 Ft

Dologi jellegű kiadások

834 733 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

647 011 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

47 500 Ft elvonások, befizetések

354 520 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


244 991 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 940 515 Ft

28 545 065 Ft

500 000 Ft

ebből:

594 272 Ft

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

A „R” 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §


A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 12 566 133 Ft-ban határozza meg.

A „R” 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

    a) kiadási főösszegét 50 060 265 Ft-ban

    b) bevételi főösszegét 50 060 265 Ft-ban 

    határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                

5. §


A „R” 15-16. §-aiban foglalt 14-15. mellékletei helyébe az 1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 13-14. melléklete lép.

A „R” 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.

7. §

Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2019. február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. december 31-ig kell alkalmazni és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Imre László                                                                                Dr. Gál László

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek