Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 28 - 2019. 07. 09

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2019. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.     

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi nettó költségvetését:

27 386 260 Ft

költségvetési bevétellel

31 582 250 Ft

költségvetési kiadással

4 195 990 Ft

608 646 Ft

ebből:   608 646 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 804 636 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   2 003 810 Ft

2 800 826 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

7 795 230 Ft

Személyi juttatás

1 469 555 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

12 424 120 Ft

Dologi jellegű kiadások

901 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 116 172 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

252 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


864 172 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 578 425 Ft

500 000 Ft

ebből:

3 797 748 Ft

608 646 Ft

Beruházási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tartalék

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 2 320 000 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel számbavételét engedélyezte, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 480 826 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 2 003 810 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2019. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4 804 636 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszegét 32 190 896 Ft-ban

     b) bevételi főösszegét 32 190 896 Ft-ban 

 határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.


5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2019. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2019. január 1-től 2019. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. §


(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.


7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 10. sz. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

12. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §


Az önkormányzatot megillető 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.

14. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

15. §


Az Önkormányzat a 2019. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 15. számú melléklet szerint tervezi.

16. §


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. számú melléklet tartalmazza.

17. §


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 797 748 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18. §


Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

19. §


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. §


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. §


(1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. §


(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2019. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
 Imre László                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyző

Mellékletek