Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését:


48.984.069 Ft

bevétellel

46.499.433 Ft

kiadással

2.484.636 Ft

maradvánnyal


hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önkánt vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú mellékelt szerint fogadja el.

3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat, mint a költségvetési szerv bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítése az 5. számú melléklet szerint kerül elfogadásra.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által államháztartáson kívülre, valamint belülre átadott pénzeszközeit működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszámkeretét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány


5. §


Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványát és a maradvány elszámolását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések


6. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – 2018. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleget a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 12/a. és 12/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i részesedéseinek állományát a 16. számú melléklet tartalmazza

(7) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati szintű pénzeszközváltozásának levezetését 2018. évre a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(8) Az Önkormányzatnak 2018. évben adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor és 2018. december 31. napján adóssággal nem rendelkezett.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzatnak 2018. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint (20. számú melléklet) jóváhagyja.

Záró rendelkezések


7. §


Ez a rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.
                          Imre László                                                                           Dr. Gál László

            polgármester                                                                                jegyző