Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (X.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 16 - 2019. 10. 17

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edve Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


A 2/2019.(II.25.) rendelet (a továbbiakban: „R”) 2-5. §-aiban foglalt 1-4. mellékletei helyébe a 6/2019.(X.14.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi nettó költségvetését:

30 158 490 Ft

költségvetési bevétellel

34 354 480 Ft

költségvetési kiadással

4 195 990 Ft

608 646 Ft

ebből:   608 646 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 804 636 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   2 003 810 Ft

2 800 826 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

7 795 230 Ft

Személyi juttatás

1 469 555 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

12 108 620 Ft

Dologi jellegű kiadások

1 314 460 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 166 172 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

302 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


864 172 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 108 825 Ft

500 000 Ft

ebből:

3 891 618 Ft

608 646 Ft

Beruházási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tartalék

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

A „R” 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

        a) kiadási főösszegét 34 963 126 Ft-ban

        b) bevételi főösszegét 34 963 126 Ft-ban 

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.                                                                                


4. §


A „R” 7-10. §-aiban foglalt 6-9. mellékletei helyébe a 6/2019.(X.14.) önkormányzati rendelet 5-8. melléklete lép.

5. §


A „R” 11. § (2) – 13. §-aiban foglalt 11-13. mellékletei helyébe a 6/2019.(X.14.) önkormányzati rendelet 9-11. melléklete lép.

6. §


A „R” 15. §-ában foglalt 15. mellékletei helyébe a 6/2019.(X.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete lép.

A „R” 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 891 618 Ft-ban hagyja jóvá.

8. §

Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2019. október 16. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Imre László                                                                                Dr. Gál László

polgármester                                                                                      jegyző