Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 08

Edve Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Edve Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.18.) rendeletét, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szól 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya:


  1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2020. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.     

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi nettó költségvetését:

50 865 643 Ft

költségvetési bevétellel

87 662 596 Ft

költségvetési kiadással

36 796 953 Ft

659 048 Ft

ebből:   659 048 Ft


650 615 Ft

ebből:   650 615 Ft


költségvetési hiánnyal –

finanszírozási bevétellel

államháztartáson belüli megelőlegezés

finanszírozási kiadással

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

36 788 520 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből:   2 193 149 Ft

34 595 371 Ft

működési

felhalmozási


állapítja meg.


A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

8 368 715 Ft

Személyi juttatás

1 424 495 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

15 453 214 Ft

Dologi jellegű kiadások

1 303 685 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

511 531 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

274 825 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


236 706 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

22 650 901 Ft

37 350 055 Ft

600 000 Ft

ebből:

650 615 Ft

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 34 595 371 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 2 193 149 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2020. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 37 447 568 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszegét 88 313 211 Ft-ban

     b) bevételi főösszegét 88 313 211 Ft-ban 

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2020. január 1-től 2020. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. §


(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §


(1) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

12. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzatot megillető 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.

14. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

15. §


Az Önkormányzat a 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 15. számú melléklet szerint tervezi.

16. §


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. számú melléklet tartalmazza.

17. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18. §


Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.


19. §


A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. §


A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. §


  1. A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
  2. Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. § 


  1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
  2. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
  3. Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
  4. Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. §


  1. Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
  2. Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2020. február 19-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.Imre László                                                                                        Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyző