Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2020. 07. 10

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Gyékényes község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.


(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható, melynek mértéke természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedhet.


(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Gyékényes Község Önkormányzata 67000155-11036973 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


(8) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.


(9) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.2. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások2.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja,

b) közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület-használati engedélyben foglalt előírások figyelmen kívül hagyásával, az engedélyben foglalt kötelezettségek megszegésével vesz igénybe;

c) a közterület használójaként az általa használt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról nem gondoskodik;

d) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;

e) a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;

f) közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátrat, lakókocsit helyez el;

g) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Gyékényes Község Önkormányzatának tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásával, közterület-felbontási engedélyével.3. A köztisztaság fenntartása


3. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, a fű nyírásáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa;

b) nem gondoskodik az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról - 20 cm fű magasság felett -, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

c) nem gondoskodik az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról;

d) nem gondoskodik építési, bontási, felújítási munkáknál az elbontott, de a keletkezés helyén hasznosítható hulladékok rendezett tárolásáról, a pangó víz kialakulásának megakadályozása érdekében a telek, valamint a félbehagyott építményrész csapadékvíz-elvezetéséről, továbbá bontási munkák befejeztével a telek területi adottságának megfelelő, természetes terepfelületének helyreállításáról.4. Záró rendelkezések4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.
         Teszlákné Navracsics Nikoletta sk.                                           Ledniczky Mónika sk.

                    polgármester                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 09.


Ledniczky Mónika sk.

                                                                                           jegyző