Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2020. 07. 10- 2022. 05. 26

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2020.07.10.

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Gyékényes község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható, melynek mértéke természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedhet.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Gyékényes Község Önkormányzata 67000155-11036973 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(8) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(9) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

2. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások

2. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja,

b) közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület-használati engedélyben foglalt előírások figyelmen kívül hagyásával, az engedélyben foglalt kötelezettségek megszegésével vesz igénybe;

c) a közterület használójaként az általa használt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról nem gondoskodik;

d) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;

e) a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;

f) közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátrat, lakókocsit helyez el;

g) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Gyékényes Község Önkormányzatának tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásával, közterület-felbontási engedélyével.

3. A köztisztaság fenntartása

3. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) nem gondoskodik az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, a fű nyírásáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa;

b) nem gondoskodik az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról - 20 cm fű magasság felett -, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

c) nem gondoskodik az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról;

d) nem gondoskodik építési, bontási, felújítási munkáknál az elbontott, de a keletkezés helyén hasznosítható hulladékok rendezett tárolásáról, a pangó víz kialakulásának megakadályozása érdekében a telek, valamint a félbehagyott építményrész csapadékvíz-elvezetéséről, továbbá bontási munkák befejeztével a telek területi adottságának megfelelő, természetes terepfelületének helyreállításáról.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.